VFO: Nieuws en informatie

Nieuwe website --- woensdag 18 februari 2014
Het VFO heeft een nieuwe website. Welkom! Take a look around - en vergeet je vooral geen lid te maken...
VOR VFO dissertatieprijs --- maandag 17 februari 2014
Alle dissertaties die in het jaar 2013 met succes zijn verdedigd, waarvan de promotor werkzaam is aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en de kandidaat lid is van de VOR of het VFO kunnen deelnemen aan de VOR VFO dissertatieprijs. Aanmelding gebeurt door de promotor voor 7 maart 2014.

Meer info (pdf) »

Vacature: Voltijds ZAP-mandaat in de lerarenopleiding --- woensdag 29 januari 2014
Tewerkstelling: Voltijds
Plaats: Leuven
Solliciteren voor: 13/03/2014
Meer info: Vacaturebericht
Onderwijs Researchdagen 2014 (11-13 juni) --- donderdag 21 november 2013

Op 11, 12 en 13 juni vinden in Groningen de Onderwijs Researchdagen 2014 plaats. Het thema is dit jaar "Deelname en distantie", de titel van de oratie van Leon van Gelder die 50 jaar Onderwijskunde in Nederland markeert. Zijn uitspraken van 50 jaar geleden zijn in de huidige tijd nog net zo actueel, met de opkomst van praktijkonderzoek op scholen, met het opleiden van academische leerkrachten en het oprichten van academische opleidingsscholen.

De keynotes worden dit jaar verzorgd door Robert Slavin, Catherine Snow en Tamara van Gog. Meer informatie over deze sprekers, over de overige programmaonderdelen en praktische informatie over inschrijven is te vinden op de ORD-website: www.ord2014.nl.

Tot en met vrijdag 17 januari is het via de ORD-website mogelijk om een voorstel in te dienen voor het presenteren van onderzoek. Dat kan in de vorm van een paper, een poster of een symposium. Meer informatie over de inhoudelijke thema's, criteria en de tijdsplanning is te vinden op de ORD-website.

Voor vragen: info@ord2014.nl (inhoudelijk) & info@gcb.nl (inschrijven en overnachten).

Over het VFO

Het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) wenst een forum te zijn voor al wie in Vlaanderen, vanuit welke discipline ook, actief met onderwijsonderzoek bezig is maar ook voor wie, vanuit het beleid of vanuit het onderwijsveld, in onderwijsonderzoek geÔnteresseerd is. Tevens wil het VFO zich profileren als belangenvereniging van Vlaamse onderwijsonderzoekers. Van daaruit wil het Forum zich opstellen als een gesprekspartner voor de Vlaamse overheid.

Het lidmaatschap van het VFO staat open voor al wie in Vlaanderen met onderwijsonderzoek bezig is, ongeacht zijn of haar basisdiscipline. Voor tijdelijke onderzoekers (assistenten, onderzoeksmedewerkers, bursalen) geldt een gereduceerd tarief. Mogen wij aan de ZAP-leden van de Universiteiten vragen deze informatie ook te willen bezorgen aan de tijdelijke onderzoekers van hun Departement of Centrum en deze medewerkers ook aan te moedigen lid te worden van het VFO? In de nabije toekomst worden in samenwerking met onze Nederlandse zustervereniging (VOR) een aantal activiteiten gepland die zich speciaal richten op deze categorie van onderzoekers.

Wie lid is van het VFO kan tegen een gereduceerde prijs deelnemen aan de VFO-studiedagen en aan de jaarlijkse Onderwijsresearchdagen die samen met de VOR worden georganiseerd.

Voor individuele leden (niet voor organisaties) is een bijkomend voordeel verbonden aan het VFO-lidmaatschap: zij kunnen zich tegen gereduceerde prijs abonneren op het wetenschappelijke tijdschrift Pedagogische StudiŽn (PS), dat sedert 2001 gezamenlijk door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en het VFO wordt uitgegeven. In het tabblad Pedagogische Studiën vindt u hierover meer informatie.

Indien u lid wenst te worden van het VFO, of uw lidmaatschap wenst te verlengen, ga dan naar de lidmaatschap pagina.

Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde

Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), in samenspraak met het VFO.

Doelgroep, inhoud en vorm

Pedagogische Studiën is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn op het terrein van onderwijs en opvoeding en die door hun werk of studie geÔnteresseerd zijn in de wetenschappelijke benadering van onderwijs- en opvoedingsvraagstukken.

Inhoudelijk gezien richt het tijdschrift zich op vraagstukken die betrekking hebben op het onderwijs alsook op algemeen pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor het onderwijs.

Bijdragen bestaan uit verslagen van empirisch en theoretisch onderzoek, literatuuroverzichten, opiniŽrende en kritische bijdragen (inclusief boekbesprekingen) alsmede verslagen van belangrijke gebeurtenissen of beschouwingen over actuele ontwikkelingen op het gebied van onder≠wijs en opvoeding. Er verschijnen zes nummers per jaar.

Pedagogische Studiën vervult sedert 2001 de rol van verenigingsblad voor het VFO en de VOR. In elk nummer wordt het VOR-bulletin opgenomen, evenals VFO-mededelingen.

Redactie

Met ingang van 1 januari 2001 trad een nieuwe redactie aan. Uitgangspunt bij de samenstelling van de nieuwe redactie was dat de divisies van de VOR alsmede de (ortho)pedagogiek erin zijn gerepresenteerd. Bovendien wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van leden van afdelingen van Nederlandse en Vlaamse instellingen voor hoger (universitair) onderwijs die rechtstreeks in relatie staan met onderzoek en onderwijs op het gebied van de onderwijskunde en/of de pedagogiek. Het redactiesecretariaat omvat een secretariaat voor artikelen en een secretariaat voor 'Notities', 'Commentaren' en 'Boekbesprekingen'.

Zowel het VOR-bestuur als het bestuur van het VFO beogen via de uitgave van Pedagogische Studiën als ledenblad van beide verenigingen het onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen een extra impuls te geven en de wederzijdse uitwisseling en samenwerking te intensiveren. Beide besturen vertrouwen erop dat VOR- en VFO- leden aldus nog meer van hun lidmaatschap zullen kunnen profiteren.